Skip to main content

It is my pleasure to welcome you to the website of the
Catholic Parish of Burry Port, Kidwelly & Pontyberem

We are a small, but vibrant and welcoming, Catholic community in Camarthenshire who are lucky enough to live in a very beautiful part of the world. The church in Burry Port is dedicated to the Blessed Mother of Christ under the title of Our Lady, Star of the Sea.

In Kidwelly our church is under the dedication of Our Lady & St. Cadoc. Under the patronage of the Virgin Mary we are conscious that, like her, we must offer ourselves completely to following Christ. The Blessed Mother told the stewards at the Wedding Feast of Cana “Do whatever He tells you”, (John 2:5). We feel she speaks those same words to us. We ask her intercession that we will have the courage to follow this instruction and like her say “yes” to the call we receive from God to give our lives in service to, and discipleship of, Jesus Christ. Under the patronage of St. Cadoc we are conscious that we now form part of a church community that has a long and rich history in this part of Wales.

Aware of our ancient and Celtic Christian tradition we remain a diverse and open community grateful to our spiritual ancestors, like St Cadoc, while welcoming new members from all backgrounds and cultures. St. Cadoc worked tirelessly to spread the Gospel of Jesus Christ. We pray that we might follow his example and do the same , going out, obedient to Christ’s command, into the world proclaiming the Good News and baptising in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. (Matt.:28:19) We hope you enjoy looking through our website. We hope you find it helpful and informative and we invite you to join us in giving praise to the living God and His son, Jesus Christ, in union with the Holy Spirit.

Fr. Martin Donnelly P.P.

Mae’n bleser gennyf eich croesawu i wefan Plwyf Catholig Porth Tywyn a Cydweli. Rydym yn gymuned Gatholig fach, ond bywiog a chroesawgar yn Sir Gaerfyrddin sy’n ddigon lwcus i fyw mewn rhan brydferth iawn o’r byd. Mae’r Eglwys ym Mhorth Tywyn wedi ei chysegru i Fam Fendithiol Crist dan deitl Ein Harglwyddes, Seren y Môr.

Yng Nghydweli mae ein heglwys dan ymroddiad Ein Harglwyddes a Cadoc Sant. Dan nawdd y Forwyn Fair yr ydym yn ymwybodol, fel hithau, fod yn rhaid i ni gynnig ein hunain yn llwyr i ddilyn Crist. Dywedodd y Ffam Fendithiol wrth y stiwardiaid yn y Wledd Briodas o Cana “Gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych“, (Ioan 2:5). Teimlwn ei bod yn siarad yr un geiriau hynny â ni. Gofynnwn iddi ymbilio arnom y cawn y dewrder i ddilyn y cyfarwyddyd hwn ac fel hi yn dweud “ie“ i’r alwad a dderbyniwn oddi wrth Dduw i roi ein bywydau mewn gwasanaeth i, a disgyblaeth o, Iesu Grist. Dan nawdd Cadog Sant rydym yn ymwybodol ein bod bellach yn rhan o gymuned eglwysig sydd â hanes hir a chyfoethog yn y rhan hon o Gymru.

Yn ymwybodol o’n traddodiad Cristnogol hynafol a Cheltaidd rydym yn parhau i fod yn gymuned amrywiol ac agored sy’n ddiolchgar i’n hynafiaid ysbrydol, fel Cadog Sant , wrth groesawu aelodau newydd o bob cefndiroedd a diwylliannau. Gweithiai Sant Cadog yn ddiflino i ledaenu efengyl Iesu Grist. Gweddïwn y gallem ddilyn ei esiampl a gwneud yr un peth, mynd allan, yn ufudd i orchymyn Crist, i’r byd yn datgan y newyddion da a bedyddio yn enw’r Tad a’r Mab ac o’r Ysbryd Glân. (Mat.28:19) Gobeithio y mwynhewch edrych drwy ein gwefan. Gobeithiwn eich bod yn ei chael yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni i roi canmoliaeth i’r Duw byw a’i Fab, Iesu Grist, mewn undeb â’r Ysbryd Glân.

Tad Martin Donnelly P.P.